SNO Name of the faculty Profile
1 Dr L.Narayana Swamy C.V SWAMY SIR
2 Dr M.Venkata Ramanaiah
3 Sri Shaik Rafi Shaik Rafi Personal Profile
4 M.Prasanth prasanth profile
5 S.Khadar Basha khadar profile
6 C.Janakirama